Regulamin sklepu/serwisu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep/serwis internetowy GRELAND TOUR, dostępny pod adresem internetowym www.grelandtour.pl, prowadzony jest przez Andrzeja Grelaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Greland Tour Andrzej Grelak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8520901759 REGON 005461846

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu/Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Greland Tour Andrzej Grelak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8520901759, REGON 005461846

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu/Serwisu.

 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 3. Sklep – sklep/serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.grelandtour.pl

 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty/Usługi do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów/usług.

 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 13. Impreza Turystyczna (Impreza) – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.

15. Usługa Turystyczna – pojedyncza usługa np. zakwaterowanie, wyżywienie, transport, transfer nie tworząca pakietu.
16. Usługa Transportu – pojedyncza usługa obejmująca rezerwację dowolnego środka transportu np. autokaru, samolotu, taksówki dla pojedynczej osoby lub dla grupy.
17. Bilet – rezerwacja pojedynczej usługi np. przejazdu z dodatkowym potwierdzeniem obejmującym emisję biletu.

18. Usługa podróżna – dowolna usługa turystyczna, usługa transportowa, impreza turystyczna, bilet itp. świadczona dla Podróżnego.

19. Warunki Uczestnictwa – określone przez Operatora zasady i warunki korzystania z usług przez niego świadczonych stanowiące integralną część Umowy o świadczenie usług turystycznych (Umowy Zgłoszenia)

20. Operator (Biuro) – Greland Tour. Operator świadczy usługę starannego działania polegającą na udostępnianiu Użytkownikom Serwisu Internetowego i doradztwie – obsługiwaniu zapytań o rezerwację usługi turystycznej za pośrednictwem Sklepu/Serwisu Internetowego www.grelandtour.pl

21. Płatność – opłata za wszystkie usługi wskazane przez Klienta i zestawione w Rezerwacji. Płatność Online – płatność za pomocą sieci Internet, zainicjowana bezpośrednio w Systemie Rezerwacji w procesie składania Zamówienia, lub zainicjowana przez pracownika Call Center na żądanie Użytkownika. Płatność online jest realizowana za pośrednictwem systemów płatniczych podmiotów zewnętrznych specjalizujących się w obsłudze płatności elektronicznych, których zadaniem jest inicjacja procesu płatności w systemie informatycznym banku lub operatora karty płatniczej Użytkownika, weryfikacja realizacji płatności i przesłanie jej potwierdzenia lub odrzucenia do Systemu Rezerwacji.

22. Rezerwacja – posiadająca unikalny numer sprawa, tworzona w Systemie Rezerwacji na podstawie kryteriów wyboru usługi turystycznej oraz danych osobowych Uczestników podanych przez Klienta w Zamówieniu. Numer Rezerwacji jest tworzony na potrzeby Biura i nie jest tożsamy z numerem rezerwacji innych touroperatorów, linii lotniczych, hoteli itp.

23. Rezerwacja Wstępna – jest to Rezerwacja, która nie została potwierdzona przez zawarcie Umowy. Taka Rezerwacja ma określony termin ważności. Po upływie terminu ważności, jeżeli nie została zawarta Umowa, Biuro nie jest zobowiązane do realizacji Zamówienia.

24. Termin Płatności – termin, w którym należność Użytkownika wobec Operatora, związana z zakupem usługi podróżnej, powinna znaleźć się na rachunku bankowym Operatora, lub odnotowana w Systemie Płatności Online jako wykonana.

25. Termin Ważności Rezerwacji Wstępnej – termin, do którego Użytkownik może potwierdzić udział w usłudze podróżnej przez zawarcie Umowy, wg zasad określonych w Warunkach Uczestnictwa.

26. Uczestnik – osoba biorąca udział w usłudze turystycznej. Uczestnikiem może być zarówno Klient jak i osoba na rzecz której Klient zawarł Umowę.

27. Umowa – Umowa-Zgłoszenie, której warunki zawarcia regulują zapisy niniejszego Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Uczestnictwa.

28. Zamówienie – ogół danych, niezbędnych do rezerwacji usługi turystycznej, przesłany przez Klienta do Operatora za pośrednictwem Systemu Rezerwacji, poczty e-mail na adres skrzynki pocztowej Operatora, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Internetowym lub telefonicznie, za pomocą pracownika Call Center.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Greland Tour Andrzej Grelak

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@grelandtour.com.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 00 48 91 4345135

 4. Numer telefonu mobilnego Sprzedawcy +48 881345135

 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 66195000012006058944990003 IdeaBank

 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 09-21

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Firefox, Opera, Chrome, Internet Explorer, Edge itp.

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,,

 4. zainstalowany program Flash Player.

§ 5

Informacje ogólne

1. Korzystając z Serwisu internetowego Klient akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponosi odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
Klient korzysta z Serwisu tylko w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność.
Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Rezerwacja i zakup imprezy turystycznej jest jednoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu.

3. Biuro Podróży Greland Tour nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez wad, usterek, przerw czy braku możliwości połączenia się z Systemem Rezerwacji Elektronicznej oraz, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Klienta, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych z serwisu informacji.


4. Dane osoby, rezerwującej imprezę turystyczną, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie, lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem nie zrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w wyżej wymienionych dokumentach, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie podlega zwrotowi.

5. W chwili dokonania rezerwacji Imprezy Turystycznej, jak również w czasie wykonywania usługi, Klient oraz wszyscy uczestnicy imprezy powinni posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie Imprezy Turystycznej w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których Klient podróżuje. Minimalny termin ważności dokumentu podróży określają przepisy poszczególnych państw, jak również winny być wskazane w Warunkach Uczestnictwa danego Organizatora Imprezy Turystycznej.

6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

8. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT)

9. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

10. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

11. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu/Usługi

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i Nazwisko, adres, nr telefonu, adres mailowy.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać Produkt/Usługę będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Rezerwuję” (lub równoznaczny);

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

 2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

 3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Milczańska 31F/10, 70-117 Szczecin

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przy odbiorze

 2. Płatność za pobraniem

 3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

 4. Płatności elektroniczne

 5. Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży


A . Zawarcie umowy sprzedaży usługi: UMOWY/ZGŁOSZENIA NA IMPREZĘ TURYSTYCZNĄ

1. Sklep udostępnia oferty turystyczne Biura Podróży Greland Tour oraz innych Touroperatorów (Organizatorów) zawierające szczegółowy program, świadczenia oraz koszty imprezy.

2. Po zapoznaniu się z wybraną ofertą, można dokonać wstępnej rezerwacji poprzez formularz rezerwacyjny (klikając „Rezerwuj”), drogą e-mailową lub telefonicznie bezpośrednio u Konsultantów pod nr telefonu 91 4345135 lub 881345135. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, e-maila z rezerwacją lub po wstępnej rozmowie telefonicznej, Konsultant Biura Podróży Greland Tour sprawdza dostępność miejsc dla wybranej imprezy.

3.   Po potwierdzeniu dostępności miejsc, Konsultant przesyła do Klienta e-mailem lub przekazuje osobiście wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do zapisu na imprezę (umowę oraz warunki uczestnictwa w imprezie). Po podpisaniu umowy lub złożeniu oświadczenia, że zapoznał się z wymaganymi dokumentami Klient dokonuje wpłaty (zaliczki lub całej kwoty za imprezę) na wskazany przez konsultanta numer rachunku bankowego. Wpłaty można dokonać on-line, przelewem tradycyjnym, przekazem pocztowym lub osobiście gotówką w siedzibie Biura Podróży Greland Tour. W momencie podpisania umowy przez Klienta, zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy. Potwierdzenie zapłaty za imprezę turystyczną jest zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży świadczeń.
W przypadku wybranych usług np. imprez turystycznych, rezerwacji hotelowych Klient może dokonać rezerwacji potwierdzonej z płatnością on-line po wygenerowaniu przez serwis internetowy odpowiednich dokumentów analogicznie do zakupu produktów z zastrzeżeniem warunków anulacji wskazanych w §10 pkt.1.

 4. W każdym czasie Klienci mogą skontaktować się z Biurem Podróży Greland Tour, aby uzyskać informację na temat statusu swojej rezerwacji, dodatkowych szczegółów o zarezerwowanej wycieczce turystycznej lub uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące zakupionego wyjazdu. Na dwa dni przed datą wyjazdu Klient powinien skontaktować się z Biurem Podróży Greland Tour, aby potwierdzić dokładną godzinę wyjazdu/wylotu oraz godzinę stawienia się w punkcie odprawy/zbiórki.

     B.  Zawarcie Umowy Sprzedaży dotyczącej PRODUKTÓW

     1. Zawarcie Umowy Sprzedaży dotyczącej produktów między Klientem a Sprzedawcą  następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia

     2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   3. W przypadku wyboru przez Klienta:

 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

   4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

  5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

   6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

  7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

  8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

  9. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  b. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

  10. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski i Europy.

11. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

12. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

A. ANULOWANIE REZERWACJI – REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

1. Klient może zrezygnować z uczestnictwa w wykupionej imprezie turystycznej w każdej chwili na zasadach określonych w Warunkach Uczestnictwa w imprezie danego organizatora/touroperatora, które określają przypadki bez kosztowej anulacji oraz konsekwencje finansowe w zależności od terminu rezygnacji z imprezy.

2. Klient może wykupić dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy wg warunków ubezpieczyciela wskazanych w opisie imprezy lub przez konsultanta.

3. Rezygnację z wybranej imprezy należy zgłosić w formie pisemnej poprzez wysłanie drogą elektroniczną, listem poleconym lub osobiście w siedzibie Biura Podróży Greland Tour. Po otrzymaniu od Klienta rezygnacji Konsultant niezwłocznie przekaże pismo do Organizatora. Biuro Podróży Greland Tour nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez Organizatora wycieczki. O każdej zmianie w Państwa rezerwacji dokonanej przez Organizatora, będą Państwo informowani przez Biuro Podróży Greland Tour mailowo lub telefonicznie.

B. ANULOWANIE ZAKUPU PRODUKTÓW

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży produktów bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 8. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

 8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

 10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

A. USŁUGI TURYSTYCZNE

1. W przypadku, gdy uczestnik nie jest zadowolony z odpowiedniego wykonania umowy przez Organizatora ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Organizatora świadczeń zawartych w umowie imprezy zawartej za pośrednictwem Biura Podróży Greland Tour. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Organizatora imprezy turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w Warunkach Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.
2. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi lub wykonania umowy przez Biuro Podróży Greland Tour jako organizatora reklamacje należy składać pisemnie na adres siedziby biura: 70-117 Szczecin, ul. Milczańska 31F/10 lub droga mailową na adres: biuro@grelandtour.com.pl. Biuro Podróży Greland Tour rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej wpłynięcia.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko,

 • adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy),

 • szczegółowy opis reklamowanej usługi.

B. PRODUKTY

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 1. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 2. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie/Serwisie internetowym

A. REZERWACJE TURYSTYCZNE

1. Wszystkie dane osobowe udostępniane przez Klienta w trakcie procedury rezerwacyjnej na stronach Serwisu internetowego Biura Podróży Greland Tour wprowadzane do systemu, drogą e-mailową lub telefonicznie będą przetwarzane przez Biuro Podróży Greland Tour zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Fpostanowieniami zawartymi w Warunkach Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Touroperatorów.

2. Biuro Podróży Greland Tour przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez Biuro Podróży Greland Tour), które podane zostały w formularzu rejestracyjnym, drogą e-mailową lub telefonicznie.
Wysyłając Formularz Rezerwacyjny, przesyłając swoje dane osobowe e-mailem lub telefonicznie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Biuro Podróży Greland Tour swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez Biuro Podróży Greland Tour usług marketingowych polegających na promowaniu usług Biura Podróży Greland Tour i jego partnerów.

3. Biuro Podróży Greland Tour przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim użytkownikom logującym się i rejestrującym w serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami prawa polskiego tj. ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

4. Wypełnienie formularza rezerwacyjnego oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z obsługą klienta oraz w celach marketingowych. Podanie przez klienta portalu danych osobowych jest dobrowolne i związane wyłącznie z procedurą rejestracji i zakupu oferty turystycznej. Biuro Podróży Greland Tour zobowiązuje się nie ujawniać, nie odsprzedawać i nie wymieniać osobom trzecim danych osobowych zarejestrowanych użytkowników zgromadzonych w systemie w trakcie rejestracji.
Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W czasie, gdy dane będą przetwarzane, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia.

B. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu/Serwisu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep/Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.